Filtrer efter kategori
Forkortelse Fuld betegnelse Forklaring
3PL Tredjepartslogistik Når en virksomhed benytter en tredjepart til at outsource sin distribution, oplagring eller andre tjenester
4PL Fjerdepartslogistik Et firma outsourcer sin logistikorganisation og ledelse. 4PL udbydere administrerer ofte den komplette distribution på vegne af producenten eller tjenesteudbyderen. B2B2C
ADR Farlig gods reguleringer på vej Gods som kan gøre skade på personer, eller miljø
AGS Aden Gulf tillæg (sikkerheds tillæg mod pirateri) Gods som kan gøre skade på personer, eller miljø
AGV Automated Guided Vehicle A materials handling robot/vehicle that uses automated vehicles such as carts, pallets or trays which are programmed to move between different manufacturing and warehouse stations without a driver. These systems are used to increase efficiency, decrease damage to goods and reduce overhead by limiting the number of employees required to complete the job.
AS-RS Automated storage and retrieval systems consists of a variety of computer-controlled systems for automatically placing and retrieving loads from defined storage locations
ATA Faktisk ankomst dato Hvornår sendning rent fysisk ankommer
ATA-Carnet ATA carnet Et internationalt tolddokument som sparer dig og din virksomhed tid og penge ved midlertidig indførsel af varer. Et ATA-carnet forenkler toldekspeditionen og erstatter alle eksport-, import- og transitdokumenter.
ATD Faktisk afgangs dato Hvornår sendning fysisk afgår.
AWB Fragt dokument på luftfragt Fragt dokument på luftfragt
B-L Fragtdokument for søtransport Fragtdokument for søtransport
B100 Bio Diesel "B100 er et biobaseret brændstof i henhold til standarden for Biodiesel (NS-EN14214). B100 består af 100 % rapsmethylester (RME)."
B2B Business to business Handel af vare fra firma til firma
B2C Business to consumer Handel af vare mellem firma & forbruger
BAF Bunkertillæg Olie tillæg
Barcode Bar code Streg kode
Blank sailing Skip harbours Shipping lines decide to skip a harbour or more due to delays and container deficit
Break-bulk Goods that must be loaded individually, and not in intermodal containers nor in bulk as with oil or grain Ships that carry this sort of cargo are called general cargo ships
Bulk Commodity cargo that is transported unpackaged in large quantities It refers to material in either liquid or granular, particulate form, as a mass of relatively small solids, such as petroleum/crude oil, grain, coal, or gravel.
Bæredygtighedsvurdering Bæredygtighedsvurdering En bæredygtighedsvurdering er et mål for, hvor godt en virksomhed klarer sig med hensyn til miljømæssigt og socialt ansvar.
CAF Valutatillæg Valutatillæg
Cbm Kubikmeter Kubikkmeter
Certificate of Origin Certificate of Origin Certifikat som bekræfter oprindelsen af en vare
CFR Cost and Freight Leveringen er sket når godset ankommer aftallte ankomst havn - risiko & levering sker når godset er lastet ombord på skibet i den angivne afskibninshavn
Chargeable weight Fragt-, volumevægt En teoretisk faktor som giver mulighed for at beregne fragtvægt ud fra cbm og/eller ldm
Chassis Chassis/Semihenger Anhænger til container kørsel
CIF Cost, Insurance and Freight Fragt & forsikring betales af sælger frem til den angivne ankomsthavn, risiko og levering sker, når godset er lastet ombord på skibet i den angivne afskibningshavn
CIP Carrige and Insurance Paid to Levering skjer når godset er overgivet til første fragtfører. Fragt og forsikring betales av sælger
CMR Internasjonalt fraktbrev For internationale godstransporter ad landevej gælder den såkaldte CMR-konvention, der i Danmark er gennemført ved CMR-loven. Det gælder særligt i relation til reglerne om begrænsningen af fragtførerens ansvar til et bestemt beløb per kilo transporteret gods og lovens meget korte forældelsesfrister
Co2 Carbondioxid Carbondioxid er en farveløs gas, som er en af de vigtigste gasser man forbinder med global opvarmning.
Co2e Kuldioxidækvivalent "CO2e beskriver i bund og grund det globale opvarmningspotentiale for alle drivhusgasser. Med andre ord udtrykkes påvirkningen af forskellige drivhusgasser i form af mængden af CO2, der ville resultere i den samme mængde opvarmning. Kort sagt samler CO2e alle drivhusgasser ét sted."
COC Carrier`s own container A COC, or carrier-owned container, is a cargo container that is owned by a carrier company and is rented out to various consignees.
COD Ændring af Destination En forespørgsel til rederiet om mulighed for at ændre forsendelsens destination til anden destination end den oplyste destination i ”Port of Discharge” og/eller ”Place of Delivery” som vist i Bill of Lading der er udstedt.
COD Ændring af Destination En forespørgsel til rederiet om mulighed for at ændre forsendelsens destination til anden destination end den oplyste destination i ”Port of Discharge” og/eller ”Place of Delivery” som vist i Bill of Lading der er udstedt.
Consignee Modtager Modtager
Consignor Sender/shipper The sender/shipper of the goods is where the goods is sent/shipped from
Control Tower Kontroltårn En ekspertgruppe der problemfrit styrer, driver og videreudvikler forsyningskæden og produktflowet til din virksomhed
Conversion key Conversion key Teoretisk vægt som bruges til omregning af reel vægt i forhold til faktisk fylde
CPT Carrige Paid To Levering skjer når godset er overgivet til første fragtfører
Cross docking Cross docking A practice in logistics of unloading materials from an incoming semi-trailer truck or railroad car and loading these materials directly into outbound trucks, trailers, or rail cars, with little or no storage in between
CRS Cost Recovery Surcharge We will charge Cost Recovery Surcharge (CRS) as feeder carrier’s rate have been increased. This additional is charged per TEU and will appear as a separate post on the invoice. Adjustment of the CRS will be informed one month before implementation.
DAP Delivered at Place Fragt frem til bestemmelsessted betales av sælger. Levering når godset er stillet til dispensasjon
DAT Delivered at Terminal Fragt og aflæsning betales av sælger. Levering når godset er aflæsset på den angivne terminal
DDP Delivered duty paid Fragt frem til bestemmelsessted
Deep sea Søfragt på lange distancer Fragt som flyttes mellem kontinenterne
Demurrage Havneleje (plads leje i havnen "containeren") Havneleje (plads leje i havnen "containeren")
Detention Containerleje til rederiet Omkostning for "lån" / brug af rederi's container
DGR Farlig gods reguleringer Farlig gods reguleringer-regler om hvordan farlig gods kan transpoteres og pakkes
Dry bulk cargo Tør last som sendes uden emballage En last som ikke er emballeret foreksempel korn, sand
e-Methanol e-Methanol e-Methanol fremstilles ved at kombinere grøn brint og opfanget kuldioxid fra industrielle kilder. Det frigiver stadig nogle drivhusgasser, når det brænder, men det udsender mindre kuldioxid, nitrogenoxider, svovloxid og partikler end konventionelt skibsbrændstof.
EAN European Article Numbering Nummersystem som giver produkter et unikt nummer
EcoVadis EcoVadis EcoVadis leverer holistisk bæredygtighedsvurderingsservice til virksomheder. EcoVadis Rating dækker en bred vifte af ikke-finansielle styringssystemer, herunder miljømæssige, arbejds- og menneskerettigheder, etik og bæredygtige indkøb. Hver virksomhed er vurderet på de væsentlige spørgsmål, da de vedrører deres virksomheds størrelse, beliggenhed og branche.
EDI Elektronisk data udveksling Data som udveksels elektronisk
Emissionsberegner Emissionsberegner "Emissionsberegninger beregner den direkte og indirekte produktion af drivhusgasser (GHG) og kuldioxidemissioner begået af en person, organisation, produkt eller begivenhed. Det hjælper med at genkende overdreven energiforbrug eller andre ineffektiviteter, som resulterer i driftsomkostningsreduktion, og bevare miljøet."
ERP Enterprise resource planning The integrated management of main business processes, often in real-time and mediated by software and technology
ETA Forventet ankomst dato Hvornår sendning forventes at ankomme
ETD Forventet afgangs dato Hvornår sendning forventes at afgå
EUR-1 certificate EUR-1 certificate EUR-1 certifikat, kan udløse toldfrihed ved fortolling af vare med oprindelse i EU
EXW Ex Works An international trade term that describes when a seller makes a product available at a designated location, and the buyer of the product must cover the transport costs.
FAS Free alongside ship Leveringen er sket når godset er placeret ved skibet side
FCA Free Carrier Leveret når godset er lastet på købers valg af transport
FCL Fuld container last Komplet lastet container
Feeder Skibe som sejler på kortere afstande (shortsea) Mindre skibe som typisk kun sejler indenfor eget kontinent
FEU -/FFU 40 fods container Størrelse på containeren - 1 FEU = 40 fods container
FOB Free On Board Leveringen er sket når godset har passeret skibets - havn for overlevering bør nevnes pgs risiko
FSC Olie tillæg Olie tillæg
FTL Full Truck Load Komplet oplæsset trailer
GHG beregninger Drivhusgasberegninger "Carbon-fodaftryk er kun et CO2-mål, hvor drivhusgasemissioner er beregningen af CO2-ækvivalenten. CO2-gas er en del af CO2-ækvivalent. GHG viser andre gasser end CO2, der er ansvarlige for den globale opvarmning af jorden."
GHG udledning Drivhusgasudledning Emissionen til jordens atmosfære af en hvilken som helst af de forskellige gasser, især kuldioxid, der bidrager til drivhuseffekten.
GSP certifikat GSP certifikat Et GSP certifikat kan udløse toldfrihed ved fortoldning af varer med oprindelse i et U-land, eller andre lande afhængig af handelsaftale med EU. Kan bruges for toldnedsættelse ved indfortoldning.
HAWB House Air WayBill Freight document for air transport, issued by an air freight forwarder
HAZMAT Farlig gods Gods som kan gøre skade på personer, eller miljø
HBL Fragtdokument for søtransport Fragtdokument for søtransport udstedt af speditør
IATA International luftfragt organisation Den Internationale fly transport forening. En organisation for fly operatører og speditører
IOD Information on delivery Information on delivery
Kulstofneutral Kulstofneutral Kulstofneutralitet refererer specifikt til, at mængden af kulstof, der fjernes fra atmosfæren, er lig med det udledte kulstof.
LCL Styk gods Lademeter - 1 m af trailerens længde & brede
Ldm Ladmeter Ladmeter - 1 m af trailerens længde & brede
Lo-Lo Lift on/lift off Last som løftes om bord og fra skip med kran
MAWB fragt dokument på luftfragt Fragt dokument på luftfragt udstedt af luftfragtselskabet
MBL Fragtdokument for søtransport Fragtdokument for søtransport udstedt af rederi
Missing IOD Missing IOD Missing IOD, no information on delivery of the goods
NMHC Ikke-methan kulbrinter NMHC betyder summen af alle kulbrinteluftforurenende stoffer undtagen metan.
Notify party Den som skal adviseres ved ankomst Person (kunde) som skal have besked om ankomst
NOx Nitrogenoxid "NOx er en blanding af gasser, der indeholder nitrogen, specifikt nitrogenoxiderne NO, NO2 og N2O3. NOx bidrager til luftforurening og er en væsentlig bestanddel af fotokemisk smog."
Nul emissioner Nul emissioner Betyder ingen drivhusgasemissioner.
NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier Ejer ikke skip, men udsteder B/L og tager ansvar for sendingerne
PDA Scanner Handheld scanner for reading the barcode on the labels
POD (road freight) Proof of Delivery Signature confirmation from the receiver of delivery of the goods
POD (sea freight) Lossehavn Havn hvor godset losses
POL Lastehavn Havn hvor godset læsses
Project Cargo Project Cargo A term used to broadly describe the national or international transportation of large, heavy, high value or a critical (to the project they are intended for) pieces of equipment. Also commonly referred to as Heavy lift
Reefer Temperaturreguleret container Container som er temperaturreguleret
Ro-Ro Roll on / Roll off Last som køres om bord og i land fra skip
SBTi Science Based Target initiative Science Based Target Initiative er et initiativ til at drive ambitiøse virksomheders klimatiltag.
SCM Supply Chain Management The management of the flow of goods and services, involves the movement and storage of raw materials, of work-in-process inventory, and of finished goods from point of origin to point of consumption. Interconnected, interrelated or interlinked networks, channels and node businesses combine in the provision of products and services required by end customers in a supply chain
SECA Sulphur Emissions Control Area Udslipkontrolområder (emissionskontrolområder) for sø fragt, inden for disse geografiske områder er der særlige udslipsbegrænsninger for sø fragt På disse områder er rederier forpligtet til at bruge brændstof, der producerer lavere svovludslip end almindelige brændstoffer. Omkostningerne ved dette brændstof opkræves fragtkøberen som et SECA-tillæg på fakturaen
Shipper Afsender Afsender
Short sea Søfragt på korte distancer Fragt som flyttes indenfor samme kontinent
SLA Service Level Agreement Service Level Agreement regarding delivery times
SOC Shipper`s owned container SOC stands for 'shipper-owned container' and is a metal freight shipping container that is owned by an individual or business and used to ship cargo across long distances.
SOx Svovldioxid En stor luftforurening, især i industriområder. De vigtigste kilder til emissioner er fra forbrænding af fossile brændstoffer.
SSC Security SurCharge Sikkerhedstillæg
Stevedore De mobile enheder som flytter containere fra havnekaj til container plads Havne operatør som læsser/losser containerer fra skib til havn kontra havn til skib
Stripping Stripping of container Når godset losses
Stuffing Lastning Når godset læsses
TEU 20 fods container Størrelse på containeren - 1 TEU = 20 fods container
THC Terminal udgift Håndterings udgift som typisk forefindes ved havne
TMS-TA Transportation management system A subset of supply chain management concerning transportation operations and may be part of an enterprise resource planning (ERP) system.
Tonnkilometer Tonnkilometer Godsvekt fraktet i distanse. 10 tonn last fraktet 2km er lik 20 tonnkilometer
Transit harbour Transitthavn Havn hvor container omlæsses - eks fra Ocean skib til feeder skib
ULD Unit Load Device Container tilpasset specielt til fly og luftfragt, specielle mål på container som er tilpasset til fly
VAL Højværdivarer Varer af høj værdi
W-M Weight/Measurement Vægt/mål omregningsfaktor på søfragt er:1 kbm=1.000 kg
Wet bulk cargo Flydende last En last som er flydende foreksempel benzin, olie
WMS Warehouse management system is a software application designed to support and optimize warehouse functionality and distribution center management