cli-0714.jpg

 

Hvad er farligt gods?

 

Transporteret gods, der kan være farligt for livs-, sundheds-, miljø- og materialeaktiver, klassificeres som "Farligt gods".
 
Der er strenge regler for transport af farligt gods, da det kan være risikabelt at både transport og håndtere.
Transport af farligt gods er reguleret af både nationale såvel som internationale sikkerhedsforskrifter.

  • farliggods med vejtransport i Danmark udføres iht.. Til ADR Konventionen som er regulert i bekendtgørelsen om vejtransport af farliggods i færdselsloven. 

  • farliggods med søfragt i Danmark udføres iht. IMDG (The International Maritime Dangerous Goods) som er regulert av IMO (International Maritime Organization).

  • farliggods med luftfragt fra Danmark udføres ight. IATA (The International Air Transport Association) som er regulert af ICAO (International Civil Aviation Organization).

  • farliggods med tog i Danmark udføres iht. RID bestemmelserne som er regulert af Trafikstyrelsen. 

 

Mærkning af farligt gods
 

Farligt gods skal mærkes korrekt, uanset transportmiddel:

  • FN-nummer

  • advarselsskilt for fare, der viser VARERNES ADR-klasse

  • et transportdokument med alle oplysninger om farligt gods skal altid følge forsendelsen

Afsenderen er ansvarlig for de korrekte oplysninger i transportdokumentet!

 

Undtagelse og undtagelser

 

Der er mange undtagelser og undtagelser i bestemmelserne om farligt gods på grund af variationer i typen og mængden af farligt gods.

Undtagelsen med "begrænsede mængder" – hvis der kun transporteres en lille mængde, betragtes varerne som "normale varer".

 

Farlige stoffer, sprængstoffer og transport af farligt gods

IMDG-koden, der regulerer sikkerheden til søs
Her finder du en introduktion til IMDG-koden til transport af farligt gods til søs
 

IATA regulerer luftfragt af farligt gods
Her finder du mere information om IATA

 

Kontakt os om dit farlige gods!