Når skaden er sket – reklamationer ved skader og manko

Vi beklager – noget gik galt på vejen! 

 

Hvordan arbejder vi?
 • ColliCare udfører alle sine ordrer og  reklamationsbehandling i henhold til enhver tid gældende regler for transportbranchen: NSAB 2000
 • Lov om vejtransporter
 • Søloven
 • CMR Konventionen
Er der krav til hvordan man skal reklamere?

Det er enkelte krav som stilles for at vi skal kunne behandle en reklamation hos os, dette er lagt op som en fælles skabelon som gælder for samtlige af vores kunder. 

Kravene om dokumentation og information reguleres af lov om vejtransport og NSAB 2000.

Hvem skal stille kravet?
 • Erstatningskravet skal komme fra den part som har det direkte forretningsforhold til ColliCare.
  Det betyder at modtager af godset hvor der er en form for afvigelse, må tage kontakt med sin leverandør – som derefter skal rette sit krav mod ColliCare.
Dette skal du gøre når uheldet er ude:
 • Vi ønsker skriftlige henvendelser på mail: [email protected]
 • Beskadiget gods: Beskrivelse af den beskadigede vare
 • Redegørelse: Kort info om skadesomfang og hvad som er sket
 • Vægt: Bruttovægt på det beskadigede gods da kravene skal kontrolleres mod vægtbegrænsningen. (se yderligere info længere nede)
 • Billeder
 • Underskrevet fragtbrev af både modtager og chauffør. (ved synlig skade) Elektronisk underskrift er lige så gyldig som manuelt fragtbrev.
 • Handelsfaktura som tydeligt viser varens eller varernes nettoværdi
   

VIGTIGT:

Husk at det vigtigste er at få sendt selve reklamationen og dermed ansvarligholdelsen til os. Hvis ikke I har al dokumentation og information, kan det eftersendes. 

Kravet er sendt til ColliCare – hvad sker der nu?
 • Du vil modtage en bekræftelse på at reklamationen er modtaget.
 • Hvis kravet accepteres, vil du skriftligt blive informeret om du kan sende os en faktura på beløbet vi er enige om.
 • Hvis kravet ikke accepteres vil du skriftligt blive informeret og vil altid få en begrundelse. Al modtaget dokumentation sendes retur.
 • Dersom du har indsigelser på vores sagsbehandling skal dette meddeles til os skriftligt.
   

VIGTIG:

I de tilfælde ColliCare er erstatningsansvarlige må vi afklare beløbet før du sender fakturaen. Vi sender dig et referencenummer du kan mærke fakturaen med.

Hvilke frister er det som gælder?
 • Synlig skade:  Uden ugrundet ophold (umiddelbart ved levering), senest inden 7  arbejdsdage
 • Skjult skade (skader opdaget efter at emballagen er fjernet): Inden 7 arbejdsdage
 • For sent varsel: Bevisbyrden bliver drejet således kunden må bevise at skaden er sket under transporten
Om beskadiget gods

Beskadiget gods må hverken fjernes, sælges, skrottes eller repareres. Hvis det mod forventning sker, bortfalder retten til erstatning også. Indtil sagen er afklaret og erstatningsansvaret er vedkendt, skal godset til en hver tid være/stå til transportørens rådighed for besigtigelse eller blive afhentet i tilfælde af totalerstatning.

Vi, som transportør, bestræber os på at behandle reklamationerne så hurtigt som mulig. Vi har fuld forståelse for at skadet gods optager plads hos dig som kunde, og forsøger at lukke sagen så hurtigt som mulig.

Hvis godset på nogen måde udgør fare for liv og helbred skal det destrueres hurtigst muligt.

Hvor/når betragtes forsvundet gods som værende bortkommet?

Gods er i henhold til lovgivningen ikke at anse som bortkommet før der er gået 30 eller 60 dage. For sendinger med terminslevering (tidsvindue) er fristen 30 dage og for resterende sendinger er den på 60 dage. Fristen sættes fra ordredato og man har ikke krav på erstatning før denne frist er udløbet. Bliver godset fundet inden fristen, bortfalder retten til erstatning og det leveres ud.

I de tilfælde ColliCare ikke finder godset inden fristens udløb og erstatningen er udbetalt, kan kunden gøre krav på godset selvom fristen er udløbet. Dette må gøres skriftlig og får du dit tabte gods tilbage, skal udbetalt erstatning krediteres. Dersom ColliCare ikke modtager henvendelse herom, vil retten til godset tilfalde ColliCare efter udbetalingen af erstatningen.

Hvad gælder ved forsinkelser?

ColliCare følger en transportplan med vejledende transittider for alle sendinger, men bemærk at transportplanen er ikke at anse som et juridisk bindende dokument. Dette betyder at hvis godset ankommer forsinket, men indenfor rimelig tid, vil varerne ikke blive erstattet. Et eventuelt krav vil blive begrænset til fragtbeløbet.

OBS! Du som kunde må kunne påvise et økonomisk tab grundet forsinkelsen. 

Force majeure

Ved hendelser som defineres som force majeure, dvs. ekstraordinære hændelser udenfor vores kontrol, vil ColliCare Logistics ikke være erstatningsansvarlig.

Hvad sker der ved tyveri?

Ved tyveri/indbrud vil ColliCare varsle  kunden, samt lave politianmeldelse. Erstatningssagen mod ColliCare laves efter normal rutine og standard.

Hvilket ansvar har modtager?

Ved modtagelse af gods er modtager forpligtet til før der signeres, at besigtige godset og kontrollere at der leveres korrekt antal  kolli og alt i god stand.  Dersom der signeres uden at man har taget sig tid til at kontrollere godset eller taget begrundet forbehold i fragtbrevet, vil man desværre have en svag sag i tilfælde af skaden viser sig at have været synlig ved modtagelse og man ikke har lavet anmærkning.

Hvad er en skjult skade?

En skjult skade  er en type skade som først opdages når emballagen fjernes.  I disse sager er det ofte vanskeligt at kunne sige noget helt klart om hvor i transportkæden skaden er opstået.
I disse tilfælde vil sagerne behandles individuelt og grundig vurdering udfærdiges.

Reklamationer ved skader og afvigelser

Skade
Manglende varer
Andre